Close [X]

Rate:


36 reviews!

    ASSASSIN DE ARU ORE NO SUTETASU GA YUUSHA YORI MO AKIRAKA NI TSUYOI NODAGA - RAW

    Update: 6 days ago
  • : ASSASSIN DE ARU ORE NO SUTETASU GA YUUSHA YORI MO AKIRAKA NI TSUYOI NODAGA - RAW
  • Other names: 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが, Ansatsu Shadearu Ore No Status Ga Yusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga, My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Braves, Assassin de aru Ore no Status ga Yuusha Yorimo Akirakani Tsuyoi no daga
  • Author(s): Akai Matsuri
  • Genre(s): Fantasy
  • Status: Incomplete
  • : 287794

Description

Updating

ChaptersComment


TOP TODAY